Statut

STATUT STOWARZYSZENIA "OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY"


Rozdział I
Postanowienia ogólne.


§1

Stowarzyszenie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Modelarzy RC, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnie 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20. poz. 104 z póz. zm./ oraz niniejszego statutu.


§2

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie do realizowania celów statutowych może prowadzić działania również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.
3. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie może posiadać odznakę, godło oraz flagę i używać pieczęci organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.


§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.


§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenie swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


§ 5

Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe.


Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji.


§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2. upowszechnianie szeroko rozumianego modelarstwa RC w Polsce,
3. propagowanie walorów edukacji związanej z tą dziedziną edukacji, sportu i rekreacji,
4. działanie na rzecz powstawania obiektów sportowych w Polsce,
5. wspieranie rzeczowe i finansowe innych organizacji.


§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie zawodów,
2. pracę edukacyjną,
3. prowadzenie strony internetowej,
4. doradztwo i pomoc na rzecz osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Stowarzyszenia,
5. organizacja wszelkich imprez, warsztatów i spotkań modelarskich.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.


§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych,
2. Członków Wspierających,
3. Członków Honorowych.


§ 9

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenie może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych. Członkiem Stowarzyszenia zostaje się po:
   a) złożenie deklaracji pisemnej przez kandydata na odpowiednim formularzu,
   b) rocznym okresie próbnym, w którym kandydat wykaże się zaangażowaniem w pracy na rzecz Stowarzyszenia,
   c) podjęciu uchwały przez Zarząd o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych.


§ 10

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak i osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. O przyjęciu Członka Wspierającego decyduje Zarząd na pisemny wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.


§ 11

1. Członkiem Honorowym może zostać każda osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.


§ 12

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1. uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
2. korzystanie z pomocy Stowarzyszenia w ramach zgodnych z jej działalnością statutową,
3. zgłaszanie wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,
4. współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenie poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywami uchwałodawczymi,
5. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz Stowarzyszenia.


§ 13

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenie,
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4. przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności.

§ 14

1. Członek Wspierający i Honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11, może z głosem doradczym uczestniczyć w posiedzeniach w władz Stowarzyszenia,
2. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
3. Członek Honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.


§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na wskutek:
   a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie właściwemu Zarządowi,
   b) zgonu członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego – osobę prawną,
   c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich lub innych świadczeń, przez okres 1 roku, po uprzednim upomnieniu, w drodze uchwały Zarządu,
   d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia zasad statutowych lub nie przestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków,
   e) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, będącym podstawą do orzeczenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przez Naczelny Sąd Koleżeński,
   f) wstrzymania przez Członka Wspierającego zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia,
   g) pozbawienia godności Członka Honorowego w wyniku uchwały, która tę godność nadała.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c i f Zarząd zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania. Uchwały i orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust.1 pkt c i f, następuje po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd.
4. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Koleżeńskiego wykluczającego członka przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszeniach


§ 16

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
   a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
   b) Zarząd,
   c) Komisja Rewizyjna,
   d) Naczelny Sąd Koleżeński.
2. Organami Stowarzyszenia w sprawach związanych z programem i formami realizacji celów statutowych są komisje powoływane przez Zarząd,
3. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, po czym może być odnowiona pod warunkiem aprobaty połowy członków Stowarzyszenia,
4. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
5. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
6. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 statutowej liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji organu do którego został wybrany.


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszeniach


§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz na trzy lata,
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia uczestników co najmniej na 30 dni przed Walnym Zgromadzeniem, a materiały i sprawozdania przesyła na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem.


§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia są prawomocne przy obecności:
1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym posiedzeniu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.


§ 19

1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarze /2/.
3. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych w komisji.


§ 20

W walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia,
2. z głosem doradczym – Członkowie Honorowi i Wspierający.


§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalnością władz naczelnych Stowarzyszenia,
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór i odwoływanie:
   a) Prezesa i Wiceprezesów,
   b) Członków Zarządu,
   c) Komisji Rewizyjnej,
   d) Naczelnego Sądu Koleżeńskiego,
5. Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
6. Podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,
7. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia.


§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek połowy liczby członków Stowarzyszenia,
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.


Zarząd


§ 23

1. Zarząd jest organem reprezentującym Stowarzyszenia,
2. Zarząd jest organem wykonawczym i najwyższą władzą kierującą działalnością Stowarzyszenia,
3. Zarząd składa się z od 3 do 6 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia,
4. W skład Zarządu wchodzą:
   a) Prezes,
   b) od 1 do 3 Wiceprezesów
   c) do 1 do 3 Członków Zarządu.


§ 24

1. Posiedzenie Zarządu Zwołuje Prezes lub inny członek Zarządu,
2. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
3. Posiedzenia Zarządu są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jego członków,
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.


§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
4. Dokonywanie wykładni Statutu,
5. Nadawanie godności Członka Honorowego,
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania,
7. Określanie rocznych i bieżących planów pracy Zarządu,
8. Zawieranie umów o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
9. Reprezentowanie Stowarzyszenia za zewnątrz i działanie w jego imieniu,
10. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu,
11. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
12. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
13. Występowanie z wnioskami do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego,
14. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.


Komisja Rewizyjna


§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej,
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie,
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień do¬tyczących kontrolowanych spraw.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
   a) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
   b) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
   c) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w przepisach dotyczących organizacji pożytku publicznego.


§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. Kierowania wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu,
3. Składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań wraz z wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,
4. Opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.


Naczelny Sąd Koleżeński


§ 28

Naczelny Sąd Koleżeński jest organem orzekającym w sprawach członkowskich:
1. rozpoznaje sprawy sporne pomiędzy członkami związane z działalnością w Stowarzyszeniu,
2. orzeka w sprawach dyscyplinarnych członków Stowarzyszenia,
3. rozpoznaje wnioski Zarządu o wykluczenie członków, którzy działali na szkodę Stowarzyszenia lub dopuścili się rażącego naruszenia statutu,
4. orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia.


§ 29

1. Naczelny Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.
2. Członkowie Naczelnego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.


§ 30

1. Odwołania od orzeczeń Naczelnego Sądu Koleżeńskiego, rozpoznaje Walne Zgromadzenie Członków.
2. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.


§ 31

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres od 3 do 12 miesięcy,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszeniach


§ 32

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.


§ 33

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenie są:
1. Składki członkowskie,
2. Dochody z nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych,
3. Dotacje i subwencje,
4. Darowizny,
5. Zbiórki publiczne.
6. Dochody z działalności gospodarczej.


§ 34

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.


§ 35

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczane do podziału między członków.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie (wg. klasyfikacji PKD):
   a) PKD 85.51.Z   Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
   b) PKD 77.21.Z   Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
   c) PKD 91.33.Z   Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
   d) PKD 46            Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
   e) PKD 47            Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
   f) PKD 58            Działalność wydawnicza
   g) PKD 59            Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
   h) PKD 63            Działalność usługowa w zakresie informacji
   i) PKD 73            Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
   j) PKD 93            Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
   k) PKD 94            Działalność organizacji członkowskich
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansami oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 36

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach (przykład: stowarzyszenie pomaga w budowie domów dla osób niezamożnych; członkowie stowarzyszenia nie mogą mieć żadnych preferencji w uzyskaniu mieszkania w domu wybudowanym przez stowarzyszenie, np. po obniżonej cenie)
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich


Sposób reprezentacji


§ 37

Dla ważności pism i dokumentów oraz oświadczeń w sprawach finansowych wymagane są:
1. podpisy Prezesa lub Wiceprezesa lub dwóch Członków Zarządu łącznie,
2. podpisy trzech członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa w przypadku zobowiązań przekraczających kwotę 20.000 zł


Rozdział VI
Oddziały terenowe


§ 38 Jednostki terenowe

1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


§ 39
Zasady tworzenia

1. Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego
2. Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie.
3. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.


§ 40
Struktura organizacyjna

1. Władze oddziału to:
   a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
   b) Zarząd Oddziału,
   c) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


§ 41
Walne Zebranie Członków Oddziału

1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
   a) z własnej inicjatywy,
   b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
   c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
   a) uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
   b) wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
   c) wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
   d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
   e) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
   f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
   g) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.


§ 42
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
   a) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
   b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
   c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
   d) zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
   e) przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
   f) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
   g) zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.


§ 43
Komisja Rewizyjna Oddziału

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
   a) kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
   b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
   c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
   d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
   e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
   f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
   g) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia


§ 44
Postanowienia końcowe

1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.


Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 45

Uchwale w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.


§ 46

1. Uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia takiej uchwały Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.


§ 47

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwiet¬nia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zm./.

Start | Informacje | Zawody | OSM | Szkoła RC | Galeria | Media | Forum | Kontakt | 
Copyright C 2007 ATA